Nyitólap
 Történeti áttekintés
 Templomaink
 Papok, segítők
 Miserend
 Információk
 Evangélium
 
 2014 Eseményei
 2013 Eseményei
 2012 Eseményei
 2011 Eseményei
 2010 Eseményei
 2009 Eseményei
 2008 Eseményei
 Énekkarok
 Karitász
 Közösségek
 Imacsoportok
 Cserkészet
 Harangszó 2007-9
 Harangszó 2010-13
 
 Játékok, humor
 
 Ajánlott honlapok
 Vendégkönyv

Játékok, humor

Játékok

Bibliával kapcsolatos kvízjátékok a KvízPart nevű honlapról:

Humor

-Hogyan keletkeztek a fekete lyukak?

-Úgy, hogy az Isten nullával osztott.

--------------------------------------------------------------------------------

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adja valami jelet, hogy így van!
Hirtelen menydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égből lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen! - hitetlenkednek a többiek.
- Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi:
- IGAZA VAN!
A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük:
- Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...

--------------------------------------------------------------------------------

A falusi templomba betéved egy parasztbácsi. Leül, és elkezd nézelődni. Amikor elérkezik a mise ideje, a pap megkérdi tőle:
- Csak egyedül van itt, azért megtartsam a misét?
Erre a bácsi:
- Én nem vagyok nagyon okos, de ha kimegyek az ólba, és csak az egyik disznó jön a vályúhoz, azért megetetem azt az egyet is!
A pap erre megtartja a misét, egészen belelkesedik, cifrázza kedvére.
Két óra múlva megszólal az öreg paraszt:
- Hát atyám, én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy ha csak egy disznó jön a vályúhoz, azért nem adom neki az összes korpát...

--------------------------------------------------------------------------------

A püspök a székesegyházában bérmál. Mielőtt elkezdené a misét, észreveszi, hogy rossz a mikrofon.
- Baj van a mikrofonnal! - mondja.
A hívek, akik nem hallották a püspök szavait, azt hiszik, hogy a misét kezdte el. Így válaszolnak a köszöntésre:
- ...és a te lelkeddel!

--------------------------------------------------------------------------------

A falu nyugdíjba vonuló lelkésze helyett egy fiatal érkezik a templomba. Az idősebb türelmesen elmagyaráz mindent, a fiatal pedig bólogat. Egy hét múlva az öreg pap lopva beül a gyóntatófülkébe, ahol a fiatal éppen gyóntat. Mikor végez, az idős pap félrevonja kezdő társát:
- Fiam, a gyóntatással kapcsolatban szeretnék neked pár dolgot mutatni. Próbáld utánam mondani: "Ezennel feloldozlak bűneid alól, Ámen."
A fiatal csodálkozva utána mondja.
- Látod fiam, mennyivel komolyabbnak tűnik ez, mint amikor a térdedet csapkodod, nevetgélsz, és azt mondod: "Nem mondod komolyan! Tényleg? És aztán mit csináltál vele?"

--------------------------------------------------------------------------------

- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket?
- Sokat teremtett belőlük.

--------------------------------------------------------------------------------

Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol némaságot kell neki fogadnia. Az a szabály, hogy csak minden 5 évben szólhat két-két szót. Az első 5 év eltelte után behívatja magához a kolostor főnöke, és megkérdezi, mit akar mondani.
- Kemény ágy. - mondja a már nem is olyan fiatal szerzetes.
Megint eltelik 5 év, megint behívatják, hogy mondhat két szót.
- Rossz étel - mondja a szerzetes.
A 15. év eltelte után megint behívatják, hogy mondjon két szót.
- Ezennel kilépek. - mondja a szerzetes.
- Jobb is ha elmész - mordul rá főnök. - Amióta itt vagy nem csinálsz mást, mint panaszkodsz.

--------------------------------------------------------------------------------

Négy szerzetes imádkozza együtt a zsolozsmát: egy bencés, egy ferences, egy domonkos és egy jezsuita. Egyszer csak kialszik a villany. Mi történik?
- A bencés (merthogy tudja fejből) zavartalanul tovább mondja a zsolozsmát.
- A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról.
- A ferences imádkozni kezd, hogy legyen ismét világos.
Egyszerre csak felgyullad a lámpa...
- A jezsuita ugyanis közben kicserélte a biztosítékot.

--------------------------------------------------------------------------------

- Hogy jön ki a pap a templomból?
- Mintha mise történt volna.

--------------------------------------------------------------------------------

Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte nyáját:
- Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezőknek?
Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny idős hölgyet.
- Jones asszony!? Ön elzárkózik attól, hogy megbocsásson ellenségeinek?!
- Nekem nincs egyetlen ellenségem sem - mondta kedvesen mosolyogva az apró hölgy.
- Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, mennyi idős is Ön?
- Kilencvennyolc múltam - felelte az ősz matróna.
- Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves, és nincs egyetlen ellensége sem!
Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembefordult a gyülekezettel, és csak ennyit mondott angyali mosollyal:
- Túléltem a rohadékokat!

--------------------------------------------------------------------------------

Meghal az indiai és a pokolba kerül. Legnagyobb csodálatára ledér hölgyek állnak a szolgálatára, reggeltől estig rumot ihat, stb. Minden meg van neki engedve, kivéve, hogy egy nagy falon átmásszon, ezt megtiltotta neki az ördög. Egy szép napon azonban nem bírja tovább, felmászik a falra és átnéz a túloldalra. Amit ott lát, az az 'igazi' pokol, kénköves fürdővel, nyárson sütögetéssel. Azonnal kérdőre is vonja az ördögöt, hogy mit jelentsen ez.

- Ezt én sem tudom, a keresztények akarják így maguknak.

--------------------------------------------------------------------------------

Pistike megy haza a hittanóráról és újságolja az anyjának:

- Képzeld, mama, ma azt mesélte a tanító bácsi, hogy annak idején Mózes kivezette a zsidókat Egyiptomból. Aztán, amikor odaértek a Vörös-tengerhez, Mózes mérnökei gyorsan csináltak egy pontonhidat. Ezen a hídon mindenki átment, utána Mózes rádión beszólt a központba, azok kiküldtek két vadászbombázót, amik lebombázták a hidat. Mivel már nem volt híd, így a zsidók biztonságban el tudtak menekülni.

Az anyja csodálkozva kérdezte:

- Tényleg ezt mesélte?

- Hát, igazából nem, de ha elmondanám, amit tényleg mesélt, biztos nem hinnéd el.

--------------------------------------------------------------------------------

A zsidó gyerek állandóan rossz jegyeket hoz haza az iskolából, az apja megfenyegeti:

- Ha ilyen rosszul tanulsz, akkor beiratlak egy keresztény iskolába!

A gyerek csak nem tanul jobban, ezért beiratják a másik iskolába. Ettől kezdve állandóan csak ötösöket hoz. Az apja meg is kérdi:

-A zsidó iskolában rossz tanuló voltál. Mi történt?

- Jaj, ne is kérdezd apa! Megyek az iskolába, az iskola előtt ott egy ember, keresztre feszítve. Bemegyek a kapun, szintén ott egy ember keresztre feszítve. Bemegyek az osztályba, a katedra felett is egy ember keresztre feszítve! Te apa, ezek nem viccelnek!

--------------------------------------------------------------------------------

Egy katolikus pap, egy református pap és egy rabbi minden héten egyszer kártyáznak filléres alapon. A rendőrfőnök tudomást szerez róla, egy alkalommal tetten éri őket, és biróság elé viszi az ügyet.
A biró meghallgatja a rendőrfőnök jelentését és szigorú arccal megkérdezi a katolikus papot:
- Nos Atyám, igaz hogy kártyázott?
A pap felnéz az égre, magában mormogja, hogy "Istenem, bocsáss meg" majd hangosan ezt mondja:
- Nem méltóságos uram.
A biró a református paphoz fordul és megkérdezi:
- Nos, tisztelendő úr igaz hogy kártyázott?
Megismételve a pap válaszát ő is azt mondja:
- Nem méltóságos uram.
Ezek után a biró a rabbihoz fordul és megkérdezi:
- Rabbi, igaz hogy kártyázott?
Hidegen a biró szemébe nézve adja a választ:
- Ugyan már, kivel?

--------------------------------------------------------------------------------

Megy a pap a sivatagban és látja hogy közeledik feléje két oroszlán. Kéri az Istent, hogy változtassa az oroszlánokat keresztényekké. Mire az oroszlánok:
- Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott...

--------------------------------------------------------------------------------

Híveit korholja a plébános:
- Nem szeretitek igazán a templomotokat, mert nem adakoztok! De az Istent se szeretitek, mert gyónni se jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az Isten se szeret titeket. Egy éve, hogy közületek egy lelket se szólított magához!

--------------------------------------------------------------------------------

Egy amerikai zsidó üzletember elküldte fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magáévá tegye a kultúrát. Amikor a fia hazatért azt mondta:
- Apa, nagyon jól éreztem magam Izraelben. Ja, egyébként meg keresztény lettem.
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem?! - eztán elment legjobb barátjához és elmesélte problémáját.
- Ike, - mondta - elküldtem a fiamat Izraelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit tegyek?
- Érdekes, amit mondasz - felelt Ike, - én is elküldtem a fiamat Izraelbe és ő is keresztényként jött haza. Talán kérdezzük meg a rabbit.
Elmondták hát a problémájukat a rabbinak.
- Érdekes, amit mondtok - én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és ő is keresztény lett. Vajon mi történik a fiainkkal?
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, és kérték, mutassa meg nekik, mit tegyenek. Amint befejezték az imát, egy zengő hang szólalt meg odafentről:
- Érdekes, amit mondtok - mondta a hang - Én is elküldtem a fiamat Izraelbe ...

--------------------------------------------------------------------------------

A pap becsönget egy házba. A kaputelefonon keresztül kiszól egy női hang:
- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól:
- Nem egészen, de ugyanaz a cég...

--------------------------------------------------------------------------------

Egy rendőr megállít egy autóst, és azt tapasztalja, hogy a sofőr (aki papi ruhát visel) lehelete alkoholoszagú.
- Azt tudja, hogy vezetés közben tilos alkoholt fogyasztani? - kérdi a rendőr szigorúan.
- De biztos úr, én csak vizet ittam! - védekezik a tiszteletes.
- Igen, akkor miért borszagú a lehelete?
Erre a pap felnéz az égre:
- Jézusom, hát megint megtetted?

--------------------------------------------------------------------------------

Három férfi utazik autóval, balesetet szenvednek, mindhárman meghalnak. Mennek a mennyországba, Szent Péter fogadja őket:
- Mielőtt eldöntenénk, hova kerüljetek, mondjátok el, mit szeretnétek, mit mondjanak az emberek a temetéseteken?
Az első válasz:
- Azt szeretném, ha az emberek azt mondanák, jó férj, jó apa, jó orvos volt.
A második:
- Én azt szeretném, ha azt mondanák, jó férj, jó apa, jó tanár volt.
A harmadik válasz:
- Én meg azt szeretném, ha azt mondanák: "Nézzétek! Megmozdult!"

--------------------------------------------------------------------------------

Nem az a kérdés, hogy van-e mennyország, hanem az, hogy hányig van nyitva, és melyik busszal lehet odajutni. (Woody Allen)

--------------------------------------------------------------------------------

A jó hír azoknak, akik imádkoznak az, hogy Isten meghallgat, és felel imáitokra, a rossz hír azonban az, hogy előfordul, hogy a válasza: "nem".

--------------------------------------------------------------------------------

Egy mohamedán, egy katolikus és egy zsidó vitatkozik, melyikük istene a nagyobb hatalmú. A mohamedán azt mondja:

- Felénk nagy földrengés volt, de mi erősen fohászkodtunk Allahhoz és 30 km-es körzetben minden ház ép maradt.

-Az semmi,- mondja a katolikus - nálunk árvíz volt, de mi erősen imádkoztunk Istenhez és 30 km-es körzetben minden ház ép maradt.

- Egy az Isten, barátaim - mondja a zsidó - a múlt szombaton séta közben az utcán egy nagy táska pénzt láttam heverni. Tudjátok, mi szombaton nem nyúlhatunk pénzhez, de én erősen imádkoztam az Úrhoz és képzeljétek, 3 méteres körzetben péntek lett!

--------------------------------------------------------------------------------

Józsi bácsi áll a háza előtt, derékig az árvízben.
Arra jön egy csónak.
- Józsi bácsi! Jöjjön! Elsodorja a víz! -
Józsi bácsi azt feleli:
- Én istenhívő ember vagyok, imádkozom, nem halhatok meg.

A csónak elmegy.
Másnap egy hajó jön, Józsi bácsi nyakig van már a vízben. Megint hívják, de a válasz ugyanaz:
- Istenhívő ember vagyok, imádkozom, nem halhatok meg.

Az éjszaka pedig Józsi bácsi vízbe fúl. Felkerül a mennybe Szent Péterhez.
- Miért kellett meghalnom? Folyamatosan imádkoztam!
Szent Péter lapozgat a jegyzeteiben, majd megkérdi:
- Hogy is hívják magát?
- Kovács József.
- Kovács József, Kovács József... maga meghalt? Pedig küldtünk egy csónakot, meg egy hajót is!

--------------------------------------------------------------------------------

XI. Lajos francia király halálos ágyán feküdt. Félt a haláltól, még élni akart, buzgón imádkozott a gyógyulásáért. Amikor befejezte, a melléje rendelt püspök vette át a szót, s imádkozni kezdett a király lelki üdvösségéért. De a király türelmetlenül leintette:

- Hagyjuk ezt, püspök úr! Nem jó egyszerre olyan sokat kérni!

--------------------------------------------------------------------------------

Szertelen, hiú asszony volt Noailles francia tábornagy felesége, nem érte be azzal, hogy a férje elérte a legmagasabb katonai rangot. Vágyainak szárnya nőtt: német birodalmi hercegné szeretett volna lenni. Elment tehát a templomba és leborult egy oltár előtt, amelyen Szűz Mária szobra állt, karján a gyermek Jézussal. Elfohászkodta, miért jött, s kérte a Szűzanya segítségét. Véletlenül az oltár mögött settenkedett egy ministrálásra készülő kis apród. Kapóra jött neki a hangosan elrebegett fohász, nem bírta legyűrni suhancos ugratási vágyát, és vékony cérnahangon megszólalt:

- A tábornagy úr már eddig is többet kapott, mint amennyit megérdemelt!

Az asszony azt hitte, hogy a karonülő kis Jézus szólt közbe, és indulatosan förmedt rá a szent kisdedre:

-Téged senki sem kérdezett! Anyáddal beszélek!

--------------------------------------------------------------------------------

Széchenyi István naplójából:

A pap a szószékről Krisztus szenvedéseit ecsetelte. Mégpedig akkora hévvel, hogy megrázta az egész hallgatóságot. A férfiak könnyeiket törölgették, a nők hangosan felzokogtak. A pap meghökkent, a hatás túlságosan erősnek ütött ki, tehát, hogy a gyülekezetet lecsillapítsa, hozzátette:

- De hát ki tudja, vajon mindez igaz-e?

--------------------------------------------------------------------------------

Allah Osama bin Ladenhez szól:
- Te süket. Nem azt mondtam, hogy térítsd el a gépet, hanem azt, hogy térítsd meg a népet...

--------------------------------------------------------------------------------

Három jó barát holta után felkerül a Mennybe.
A kapuban Szent Péter várja őket, és a lelkükre köti, hogy nagyon vigyázzanak, mert a Mennyország tele van kacsákkal, rá ne lépjenek egyre sem.
Nagyon elcsodálkoznak, de amikor megnyílik a mennyek kapuja, valóban rengeteg kacsa van odabennt.
Első nap az első rá is lép egy kacsára, fogják, összekötik egy borzasztó öreg, csúnya nővel és ledobják a Földre mondván, hogy mostantól vele kell éljen.
A második is, bármennyire vigyáz, két nap múlva ugyancsak így jár, őt is összekötik egy még csúnyább nővel és őt is ledobják.
A harmadik nagyon óvatos, eltelik egy hét, egy hónap, egy év. Egyik nap hoznak egy hölgyet, aki szép, csinos, hozzákötik és se szó, se beszéd ledobják a Földre.
Zuhanás közben már nagyon kíváncsi és megkérdezi:
- Mondd, ugye azzal érdemeltem ki, hogy egy ilyen szép hölgyet szántak nekem, hogy vigyáztam a kacsákra?
Mire a hölgy:
- Rólad semmit sem tudok, de én ráléptem egy kacsára.

--------------------------------------------------------------------------------

-Mit mondanak be a bibliai hangosbemondón?
-Jónást várják a halban.

--------------------------------------------------------------------------------

-Hogyan lehet megkülönböztetni a katolikus papot a reformátustól?
-Nagyon egyszerű: úgy, hogy egymás mellé állítjuk őket, és amelyik a katolikus mellett áll, az a református.

--------------------------------------------------------------------------------

Két skót találkozik:
-Voltál vasárnap a templomban?
-Persze.
-Érdekes,nem vettelek észre!
-Nem csodálom,ugyanis én vittem körbe a perselyt!

--------------------------------------------------------------------------------

-Hol tanult a lányod zongorázni, drágám?
-A zárdában, a nővéreknél.
-Gondoltam: a játékán erősen érződik a vallásos nevelés.
-Hogyhogy?
-Amint hallom, a jobb keze nem tudja, mit tesz a bal!

--------------------------------------------------------------------------------

Néhány ortodox vallású lengyel zsidó Auschwitzban elhatározta, hogy megpróbál vallásos életet élni. Összegyűltek nagy titokban istentiszteletre, de kiderült, hogy nem tudnak imádkozni. Nem azért, mert nem tudják az ima szövegét, hanem azért, mert annyi keserűség, vád, kétségbeesés volt bennük - és elsősorban az Isten iránt, aki mindezt megengedte és lehetővé tette -, hogy ez lehetetlenné tette az imádkozást.

Ekkor a rabbi azt mondta, hogy nincs mit tenni, vallásos bíróságot kell felállítani, s a vádlottak padjára az Istent kell ültetni. Ezt meg is tették: az Isten volt a vádlott a deportálásokért, a gázkamrákért, stb.

Lezajlott a tárgyalás, s nem találtak mentséget az Isten számára, így Istent halálra ítélték. Amikor kimondták a halálos ítéletet Istenre, a rabbi felnézett az égre, és azt mondta:
- Feljöttek a csillagok, eljött az ima ideje.
És elkezdtek imádkozni.

(Egy auschwitzi legenda)

--------------------------------------------------------------------------------

Senath temploma előtt, a pap parkolóhelyénél a következő tábla készteti továbbhaladásra a híveket: "Aki ide parkol, az prédikál!"

--------------------------------------------------------------------------------

- Mi a különbség a teológus és a geológus között?
- Ég és föld.

--------------------------------------------------------------------------------

- Hogy hívják a vallásos szuperhőst?
- Á-men.

--------------------------------------------------------------------------------

Heller híres regényében A 22-es csapdájában Yossarian kapitány gyalázza az Úristent. A barátnője sikoltozni kezd:
- Nem engedem, hogy így beszélj róla!
- Miért? Tudtommal te is ateista vagy, nem hiszel Istenben.
- Igen, de az az Isten, akiben én nem hiszek, jóságos, igazságos, szereti az embereket...Nem olyan utálatos, mint akiben te nem hiszel.

--------------------------------------------------------------------------------

Két szegény rabbi vándorol, s egy éjszaka egy kocsmában vesznek ki szobát. De csak egyágyas szobára telik. A fal mellett alszik az egyik, kívül a másik.

Lakodalom van a kocsmában, éjszaka részeg legények rájuk törnek, hoznak nekik finom disznópörköltet, de a rabbik nem fogadják el, mert ők csak kósert esznek. Megsértődnek a legények, elkapják az egyik rabbit, amelyik kívül fekszik, jól elverik.
- Visszajövünk egy óra múlva, de megegyétek, mert jaj nektek!
Elmennek a legények, fekszik a két rabbi. Mondja a fal mellett fekvő rabbi a másiknak, amelyiket elverték, hogy cseréljenek helyet, mert ha visszajönnek a legények, és látják, hogy nem ették meg a pörköltet, megint elverik, hiszen ő van kívül. Helyet cserélnek. Visszajönnek a legények, kérdezik:
- Megettétek? Nem? Na, a külsőt már jól elvertük, most a fal mellettit verjük el!
Azzal elverik megint ugyanazt.

--------------------------------------------------------------------------------

Hárman állnak egy Ádám és Éva kiűzetését ábrázoló festmény előtt: egy angol, egy francia és egy orosz.
- Nézzék ezt az elegáns, tartózkodó kifejezést az arcukon - mondja az angol. - Teljesen biztos, hogy Ádám és Éva angol volt.
- Ugyan, nézzék, milyen szépek. Emellett teljesen meztelenek, így biztos, hogy mindketten franciák voltak - így a francia.
- Önök tévednek. Nézzék meg jobban a képet! - mondja az orosz. - Nincsen ruhájuk, egyetlen ételük van, az alma. Ennek ellenére azt hiszik, hogy ez a Paradicsom, így biztos, hogy oroszok!

--------------------------------------------------------------------------------

A patkány mama és a kispatkány sétál a barlangban. Egyszer csak elszáll felettük egy denevér. A kispatkány felkiált:
- Anya, nézd! Egy angyal!

--------------------------------------------------------------------------------

Soha ne sakkozzatok az Istennel! Az Isten mindig tud új figurákat teremteni a táblára, amikor azt hiszitek, hogy már megnyertétek a játszmát.
(Popper Péter)

--------------------------------------------------------------------------------

Egy magyar riportertől hallhattuk:
- Mikor megszólaltak az új pápa megválasztását jelző harangok, a Szent Péter téren elszabadult a pokol...

--------------------------------------------------------------------------------

A vasárnapi mise alatt hirtelen hatalmas vihar támad. Egy villám belecsap a toronyba, a templom beleremeg a csattanásba, az emberek nagyon megrémülnek. A miséző pap zavarában így szól a hívekhez:
- Most félbeszakítjuk a misét, s kezdjünk el komolyan imádkozni!

--------------------------------------------------------------------------------

- Hallottam drágám, hogy modellt álltál egy képhez. Mi a címe?
- Éva és a kígyó.
- Érdekes... És ki volt Éva modellje?

--------------------------------------------------------------------------------

Egy forró nyári napon így kezdte a pap a misét:
- Testvéreim. Háromféle beszéd van a kezemben. Az első nagyon sokat ér és 5 percig tart. A második nem olyan értékes és 15 percig, a harmadik kevés értéket hordoz és egy óra hosszáig tart. Most körbehordozzuk a perselyt, s azután eldöntöm melyiket mondom el a három közül.

--------------------------------------------------------------------------------

Lehet, hogy a Mennyországban jobb a klíma, de a pokolban több az ismerős.

--------------------------------------------------------------------------------

Néhányan úgy vélik, a föld véletlenszerűen keletkezett, és hogy az emberiség a megfelelő elemek évmilliókon keresztüli véletlenszerű keveredéséből alakult ki. Egy író így válaszolt erre: "Ha ki tudsz borítani egy rakomány téglát egy sarki telekre, és én megfigyelhetem, ahogy a téglák házzá rendezik magukat, ha ki tudsz borítani egy maroknyi rugót, fogaskereket és csavart az íróasztalomra, és megnézhetem, amint órává rakják össze magukat, könnyebb lesz elhinnem, hogy mindez a több ezer világ bármiféle tervező intelligencia nélkül keletkezhetett, egyensúlyt alkothatott és számos pályán mozgásba állhatott. Sőt, ha semmilyen intelligencia nincs a világegyetemben, akkor a világegyetem még önmagánál is nagyszerűbbet hozott létre – mert megteremtett téged és engem."

(Enoch Ernest Bramwell)

--------------------------------------------------------------------------------

A legborzasztóbb pillanat egy ateista számára az, amikor tényleg szeretne hálát adni, de nincs kinek. (Dante Gabriel Rosetti)

--------------------------------------------------------------------------------

Ha Isten liberális lett volna, a Tízparancsolat helyett tíz javaslatunk lenne. (Malcolm Bradbury)

--------------------------------------------------------------------------------

Ádám emberi módon viselkedett - ennyi a magyarázat. Nem azért ette meg az almát, mert almát szeretett volna enni, hanem azért, mert megtiltották neki. Az Úr ott rontotta el, hogy nem a kígyót tiltotta meg, Ádám akkor azt ette volna meg. (Mark Twain)

--------------------------------------------------------------------------------

Ádám reklamál az Istennél.
-Uram, miért adtál nekem egy ilyen buta nőt, mint ez az Éva?
-Miért, talán nem szereted? Hiszen szépnek teremtettem?
-De szeretem, csak miért ilyen buta?
-Azért, hogy ő is tudjon téged szeretni.

--------------------------------------------------------------------------------

A vasárnapi iskolai tanító a tékozló fiúról szóló történetet mondta el a gyermekeknek. Végül megkérdezte tőlük:
-Volt-e szomorkodó a házban akkor, amikor a tékozló fiú hazaérkezett?
Az egyik fiúcska így válaszolt:
-Igen, a hízott borjú.

--------------------------------------------------------------------------------

A papnak állandóan fosztogatják a gyümölcsösét, ezért kirak egy táblát:
"ISTEN mindent lát!"
Másnap látja a pap, hogy alá van írva: "De nem árulkodik!"

--------------------------------------------------------------------------------

Hittanórán így szól a tanár:
- Pistike, sorold fel tetszés szerinti sorrendben a Tízparancsolatot!
Pistike:
- Lássuk csak... Hatodik, ötödik, kilencedik, első, harmadik, második, nyolcadik, negyedik, hetedik, tizedik...

--------------------------------------------------------------------------------

Egy mozgássérült férfi bement a templomba. Megállt a szentelt víznél, merített belőle, és mindkét lábára rálocsolta. Ezután eldobta a mankóit.
Egy fiú látta, mi történt és gyorsan futott a paphoz, hogy elmesélje. A pap így szólt:
- Fiam, akkor te most tanúja voltál a csodának. Mondd, hol van most az az ember?
- A szentelt víz mellett fekszik a földön.

--------------------------------------------------------------------------------

- Mit mond a hívő, ha kigyullad a pap csuhája?
- ???
- Atya ég!

--------------------------------------------------------------------------------

A tanító néni azt magyarázza a gyerekeknek, hogy az emberiség Ádámtól és Évától származik.
- Ez nem így van! – szól közbe az egyik gyerek. -Az én apám azt mondta, hogy a majomtól származunk.
- Ez így is van, de én most nem a ti családotokról beszélek, hanem általában az emberiségről.

--------------------------------------------------------------------------------

A börtönlelkész kérdezi az elítélttől:
- Magát miért csukták le?
- A hitem miatt.
- Hogyhogy?
- Azt hittem, nem derül ki amit tettem.

--------------------------------------------------------------------------------

A mennyország kapujára két tábla van szegezve.
Az egyikre ez van írva: PAPUCSFÉRJEK.
A másikra pedig: NEM PAPUCSFÉRJEK.
A papucsférjek feliratú tábla előtt végeláthatatlan sorban kígyóznak a férfiak.
A nem papucsférjek feliratú tábla előtt mindössze egy férfi kuporog. Kisvártatva a kapu fölötti ablakon kitekint az Úr és csodálkozva néz le arra az egyetlen egy férfira, és megkérdezi tőle:
-Hát, te mit keresel annál az ajtónál?
-Nem is tudom, engem a feleségem küldött ide.

--------------------------------------------------------------------------------

Elhalálozik a családfő. A temetésen a pap nagyon szívhez szóló beszédet mond, külön hangsúlyozva, milyen remek apa, férj volt az elhunyt.
Az özvegy szipogva odaszól legnagyobb fiának:
- Fiam, nézz már bele a koporsóba, lehet, hogy nem jó temetésre jöttünk!

--------------------------------------------------------------------------------

,,...És Isten megteremte a bort, hogy vigadjanak az emberek.
És az emberek vigadtak és Isten látta, hogy ez jó.
Aztán az emberek egyre többet vigadtak és egyre kevesebbet törődtek Istennel és Isten látta, hogy ez nem jó.
És ekkor Isten megteremte a másnapot..."

--------------------------------------------------------------------------------

Egy ember fekszik kint a réten a fűben, és nézi a felhőket az égen. Egyszer csak megszólal:
- Uram, mondd meg nekem, mennyi is valójában egymillió év!
Mire az Úr valóban leszól az égből:
- Számomra az csak egy percnek számít.
- És mondd, mennyi tízmillió forint?
- Az nekem csak tíz forint!
- Akkor nem kaphatnék tíz forintot?
- Várj egy percet...

--------------------------------------------------------------------------------

Egy férfi minden nap hazafelé menet bement a kocsmába és rendszeresen berúgott. A pap a következő tanácsot adta neki:
- Mielőtt bemennél a kocsmába, mondd el a Miatyánkot, és akkor nem fogsz bemenni.
Másnap a kocsma előtt a férfi megállt és elkezdte mondani a Miatyánkot.
- Miatyánk, ki vagy a mennyekbe... Menjek be? Akkor bemegyek.

--------------------------------------------------------------------------------

Egy lelkész a postáját bontogatva talál egy furcsa levelet. Amikor kibontja a borítékot, abban egyetlen lapot talál, rajta mindössze két szó: "OSTOBA FAJANKÓ".
Másnap a lelkész így kezdi a prédikációját:
- Sok olyan embert ismerek, akik miután megírtak egy levelet, elfelejtették aláírni azt. Most azonban olyan valakitől kaptam levelet, aki aláírta a nevét, de elfelejtette megírni a levelet.

--------------------------------------------------------------------------------

"Azt mondják a múltat még az Isten sem tudja megváltoztatni: a történetírók képesek rá, és talán ezért is tűri meg őket az Isten, mert e tekintetben hasznára lehetnek." (Samuel Butler)

--------------------------------------------------------------------------------

"Több jó védekezési mód van a kísértésekkel szemben, de a legbiztosabb a gyávaság." (Mark Twain)

--------------------------------------------------------------------------------

Egy pap látogatja meg a zárdát. Miközben az egyik nővér körbevezeti, három faliképre lesz figyelmes.
- Ki ez? - kérdi az első képre mutatva.
- Ez a Guadalupe-i Szűz.
- És ez? - kérdi a pap a második képre mutatva.
- Ez a gyönyörű és szentéletű Assisi Szűz.
- És ez melyik szűz?
- Ő nem szűz, ez a tisztelendő Anyánk.

--------------------------------------------------------------------------------

Az apáca heteken át odaadóan készítette fel leendő elsőáldozó kisdiákjait a nagy eseményre. Ezek után bosszúsan látta, hogy a szertartás alatt valaki az első sorban szünet nélkül fecseg és nevetgél. Végül odasúgta a mellette ülő kisfiúnak:
- Menj oda, és mondd meg neki, hogy már eleget locsogott, hagyja abba!
A fiú felállt, előrement, hogy átadja az üzenetet - a szentbeszédet tartó papnak.
(Igaz történet)

--------------------------------------------------------------------------------

Amikor december elején elmentem ötéves kislányomért a nagymamájához, megtudtam, hogy a lányom a bútorokon ugrált és eltört egy kisasztalt. Útközben hazafelé úgy tűnt, hogy megbánta a rosszalkodást, és azt kérdezte:
- Meg fogja tudni a Mikulás? - Azt feleltem, hogy nem hiszem.
- Isten meg fogja tudni? - hangzott az újabb kérdés.
- Isten mindent tud - válaszoltam.
Némi töprengés után megkérdezte:
- Isten ismeri a Mikulást?
(Pat Connelly, Kanada)

--------------------------------------------------------------------------------

Jobb ország lenne ez a miénk, ha az emberek legalább kettőt betartanának a tízparancsolatból. Bármelyik kettőt.
(Michael Sovern)

--------------------------------------------------------------------------------

Azt hiszem az Úr azért alkotta meg az embert, mert csalódott a majomban.
(Mark Twain)

--------------------------------------------------------------------------------

- Mi van a jó pap sírkövére vésve?
- Tanulmányait befejezte.

--------------------------------------------------------------------------------

- Rabbi, adj tanácsot! - könyörög Kohn. - Nem bírom tovább! Nincs pénzem, heten élünk egy szobában, ráadásul az asszony is beteg, a gyerekek pedig rosszak és zajosak. Mit tegyek?
- Van háziállatotok?
- Egy kecske.
- Na, akkor vidd be azt is a szobába, és gyere el újra egy hét múlva!
Egy hét múlva újra beállít Kohn, és még nagyobb siránkozásba fog.
- Rabbi! Én öngyilkos leszek! Nem elég, hogy nincs pénzem, a feleségem beteg, a gyerekeim rosszak és zajosak, ráadásul még egy büdös kecskével is meg kell osztanunk a kicsi szobánkat!
- Jól van, vidd vissza az állatot az óljába és gyere el megint három nap múlva!
Három nap múlva beállít a rabbihoz Kohn, ragyog az arca.
- Köszönöm rabbi, nem is tudod, milyen boldoggá tettél! Igaz, hogy pénzem még most sincs, és a feleségem sem gyógyult meg, a gyerekek változatlanul rosszak és zajosak, de legalább azt a büdös kecskét nem kell szagolnunk!

--------------------------------------------------------------------------------

- Miért csukták le a papot?

- Szertartásért.

--------------------------------------------------------------------------------

- Mit mondanak, amikor kigyullad a pap reverendája?

- Atya ég!

--------------------------------------------------------------------------------

Pénzügyi Zseni
A zsinagóga pénztárosa egy fillér nélkül maradt,
amivel segíthette volna a rászorultakat.
A perselybe már egy jó ideje senki sem tett pénzt.
Másnap a zsinagóga ajtajára kitett egy öles betűkkel írt hirdetményt:
"Egy nős férfi a gyülekezetünkből intim kapcsolatot tart egy hajadonnal.
Ha holnap reggelig nem találok a perselyben egy 100$-os bankjegyet,
kénytelen leszek felfedni a nevét a gyülekezet előtt".
Másnap reggel a perselyben talált 25 db 100$-os bankjegyet és egy 50
dollárosat egy cetlivel:
Adjál még egy napot és összeszedem a többit is!

sznereka :)

 

 

 

Módosítás dátuma: 2015.02.27. 11:49


Szerkesztő: Hajagos Béláné és Hajagos Béla (e-mail: habe32@freemail.hu)
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu